Aviso legal

No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá encontrar toda l información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible no enderezo URL https://casaderoque.es (en adiante, o sitio web), que Casa de Roque pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

 

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB.

Nome do titular: MARÍA SOLEDAD AGRA TUÑAS
Domicilio social: Sarnón, 4
C.I.F.: 33277711T
Teléfono de contacto: 607274492
Correo electrónico: info@casaderoque.com

MARÍA SOLEDAD AGRA TUÑAS é a responsable do Sitio Web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este Sitio Web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consejo, de 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de xullo (LSSI-CE)

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Casa de Roque a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio Web atribúe a condición de usuario do Sitio Web (en adiante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio Web ou a algún dos servizos que a través do mesmo se facilitan. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma, menos no relativo ao custe da conexión a través da rede de telecomunicacións suministrada polo provedor de acceso contratado polos usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.
3.3.- Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso se recollerán do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se és menor de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarte como usuario.

Nesta web respétanse e coidanse os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o castelán. Casa de Roque non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
Casa de Roque poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma na que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Casa de Roque, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperligazóns que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nen incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Casa de Roque

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Casa de Roque, asumindo todas as medidas de carácter técnico, organizativo e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Tanto el acceso a la web como el uso no consentido que pueda efectuarse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Casa de Roque no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. Casa de Roque no se hace responsable de los errores de seguridad, que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:
– la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web.
– un mal funcionamiento del navegador.
– y/o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Casa de Roque no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en la web para la apertura de otras. Casa de Roque no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que pueda acceder el usuario por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.
Casa de Roque no será responsable de los virus o demás programas informáticos que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de esta web.

7.- EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA “COOKIE”.

El Sitio Web puede emplear cookies o tecnologías similares que se regirán por lo establecido en la Política de Cookies, accesible en todo momento y respetando la confidencialidad e intimidad del usuario, siendo parte integrante del presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Los servidores de Internet pueden recoger datos no identificables, que puedan incluir, direcciones IP, y otros datos que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. Su dirección IP se almacenará en los logs de acceso de forma automática y con la única finalidad de permitir el tránsito por Internet, siendo necesario que su equipo facilite esta dirección IP cuando navega por Internet para que las comunicaciones puedan realizarse. Así mismo, la dirección IP podrá ser utilizada para realizar estadísticas, de manera anonimizada, sobre el número de visitantes de esta web y su procedencia, de forma totalmente transparente a su navegación.

9.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El usuario conoce y acepta que todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos del sitio web son propiedad de Casa de Roque, y se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Casa de Roque. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.
Está reservado exclusivamente a Casa de Roque, cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de Casa de Roque

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. Casa de Roque y los usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Casa de Roque y el usuario, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de Outes